Г-н Кавръков, разкажете малко повече за проекта WIFI Academy for Facility Management?

ВИФИ Академия за фасилити мениджмънт е 3 годишен проект, финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“, който се реализира от ВИФИ България, заедно с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), като ключов партньор.  Проектът е с международен характер и включва екипи от България, Австрия, Унгария и Сърбия в рамките на „Стратегически партньорства“  и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

DSC_0108Основната ни задача е създаването и поддържането на интернет базирана иновативна, многоезична платформа за онлайн, дистанционно обучение и самообучение по Фасилити мениджмънт. Освен тренинг, тази платформа ще предлага свободен достъп до ресурсен център онлайн, предлагащ анализи на водещи практики във фасилити мениджмънта; професионални статии, проучвания, изследвания; статистка.

Каква е целта на този проект?

Ще се постарая да бъда кратък. Целите са:

На първо място, осигуряване на достъпно, гъвкаво и резултатно професионално обучение по Фасилити мениджмънт (ФМ). На второ, популяризиране, разпространение и въвеждане в нашата управленската практика на Европейските стандарти във фасилити мениджмънта, CEN 15221 1-7. Проектът превежда на български език и ще предостави безплатен, онлайн достъп до ФМ стандартите, които по обем са около 350 страници. Третият приоритет е трансфер и адаптация на европейски постижения и ноу хау в обучението по фасилити мениджмънт и споделяне на водещи пазарни практики.

Това са целите от върха на пирамидата. Производните задачи включват, също така и подпомагане професионалното развитие и кариерно израстване на работещите в този сектор на икономиката, както и на членовете на БГФМА и други сродни НПО; изграждане на силни между секторни умения и връзки; повишаване на конкурентноспособното на ангажираните с фасилити услуги и дейности.

Ще помогнат ли преведените стандарти за фасилити мениджмънт EN 15221 1-7 на широката общественост да разбира по-добре същността на фасилити мениджмънта?

Относно същността на фасилити мениджмънта – преведените стандартите ще бъдат много полезни, както на професионалната общност от няколко сектора на икономиката (имоти, услуги, инфраструктура, образование, публичен сектор), така и на бизнес обществеността като цяло. Те не са предназначени за широката общественост.

Трябва да подчертая, че европейските стандарти са комбинация от фундаментална теория на ФМ и добри професионални практики. Така че стандартите могат да служат като учебник за попълване на знанията на всеки обучаващ се или практикуващ. Същевременно, представляват ръководство и насоки за ползването и прилагането на водещи управленски практики в ФМ бранша.

Трябва да отбележим, че сходни управленски професии като асет мениджмънт и пропърти мениджмънт нямат разработени стандарти от CEN, които да са одобрени от 28-те държави на ЕС. Тъй като фасилити, асет и пропърти мениджмънта използват идентични методи, техники, процедури, ИТ решения, преведените стандарти могат да са изключително полезни за всеки, който се интересува (или практикува) от управление на имоти, активи, материална база, съоръжения, инфраструктури – както частни, така и публични.

Какви са ползите от проекта за членовете на БГФМА и на асоциацията като цяло?

След 1 година, членовете на БГФМА ще разполагат с устойчива, достъпна и модерна форма на професионално обучение, както и актуални източници на ФМ информация на български и английски език. ВИФИ Академия за ФМ създава възможности за професионалното развитие и кариерно израстване на членовете на БГФМА; подпомага развитието и популяризирането на ФМ професията.

Проектът бе създаден и разработен в България. В резултат, управлението и координацията се реализира от ВИФИ България с ключов партньор БГФМА (с подкрепата на съответните професионални асоциации на Австрия, Унгария и Сърбия). Обучението е оценено като иновативно и изключително перспективно от ЕС, с възможности за прилагане във всяка държава, член на съюза. В този ред на мисли, работата по реализацията на проекта повишава авторитета и колективното влияние на БГФМА; затвърждава репутацията на нашата асоциация като регионален лидер в Югоизточна Европа и една от водещите сред развиващите се пазари.

Какви са ползите от проекта за останалите заинтересовани страни?

Когато целите се постигат и задачите изпълняват, планираните резултати се превръщат в ползи. Така че всичко, което изброихме досега са потенциални ползи за заинтересованите страни: ЕС, ФМ професионалната общност; имотен и образователен сектор; конкурентоспособност на сектор услуги, публичен сектор.

ВИФИ Академия за фасилити мениджмънт е инструмент за постигане на определени цели. Какви ползи могат да бъдат извлечени зависи от желанието, уменията и волята да се ползва този инструмент.

 

EU_flag-Erasmus__vect_POSНастоящият документ е изготвен с финансовата помощ на ЕС. ВИФИ – БЪЛГАРИЯ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

Вашият коментар