Uncategorized

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА БЪЛГАРСКА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ

 

Общото събрание на Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще се проведе на 3ти юни 2021 (четвъртък), от 13.00ч, на адрес: гр. София, бул. Александър Малинов 111, хотел Hoiliday Inn Sofia (Холидей Инн София), зала Витоша при следния дневен ред:

 1. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2020 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения доклад за дейността на Управителния съвет на Асоциацията за 2020 г

 1. Приемане на доклада на Контролния съвет за 2020 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения доклад на КС за 2020 г

 1. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения годишен финансов отчет за 2020 г

 1. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на УС

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност членовете на УС

 1. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на КС

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на КС

 1. Изменения и допълнения в Устава

Предложение за решение: Общото събрание приема направените предложения за изменение и допълнение на Устава

 1. Избор на Управителен съвет – определяне на  числен и членски състав. Избор на Председател, Заместник – председател (и). Определяне на мандат на Управителния съвет

Предложение за решение: Общото събрание определя брой на членовете, избира състав на УС, избира Председател и Заместник – председател (и)  и определя мандат от 2 г.

 1. Избор на Контролен съвет

Предложение за решение: Общото събрание избира членове на КС

 1. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2021 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения проект за основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2021 г

 1. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2021 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения проект за бюджет за 2021 г

 1. Разни

При липса на кворум от половината от всички членове, представлявани чрез законния си представител или чрез пълномощник, на основание чл.25 от Устава събранието ще се проведе от 14.00 часа същия ден при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Съгласно чл. 19 от Устава всеки от присъстващите на събранието следва да носи лична карта, а относно членове юридически лица и документ, удостоверяващ представителната власт за съответното дружество (удостоверение за актуално състояние, пълномощно), като в противен случай няма да бъде допуснат за участие в гласуването.  Пълномощните следва да са издадени изрично за участие в Общото събрание. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Материалите за събранието се изпращат по електронна поща. На твърдо копие материалите са на разположение при Деница Илиева, тел: 0899947041.

Във връзка с епидемичната обстановка ОС ще бъде проведено при спазване на всички изисквания за дезинфекция, носене на маска и спазване на дистанция съгласно разпоредбите на Столично РЗИ и МЗ.

 

*Поканата се изпраща до всички членове на БГФМА по -емейл, с потвърждение за получаване.

 

Вашият коментар