Уеб сайт: http://www.bica-bg.org

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, над 80 браншови камари, над 10 000 индустриални предприятия, осигуряващи работа на близо 500 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 171 общини в страната.

Асоциацията на индустриалния капитал в България се утвърди като говорител на реалния производствен сектор, защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

В международен план, Асоциацията е член и на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP).

Влиянието върху разработването на политики и привнасянето на успешни мерки и добри практики се осъществява и чрез участието на АИКБ както в Европейския икономически и социален съвет, така и в Икономическия и социален съвет на Република България.

В средносрочен план Асоциация на индустриалния капитал в България ще продължи своята активна работа за подобряване на бизнес средата и формиране на социално-икономически климат, доближаващ се до най-добрите световни практики, за да се осигурят условия за ускорен икономически растеж на България.

Телефон: +359 2 963 37 52, 963 37 56

Е-майл: bica@bica-bg.org

Уеб сайт: http://www.bica-bg.org