Уеб сайт: http://www.emic-bg.org/

НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ – ИКЕМ

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР “ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”

 

1. ПРИНЦИП НА СЪЗДАВАНЕ

ИКЕМ е регистрирана на 25.11.2009г. в Софийски градски съд, като организация от клъстерен тип. Индустриалният клъстер „Електромобили“ е учреден от седем български фирми и е първото в България индустриално сдружение за електрическа мобилност.

С решение на Общото събрание на организацията, от месец март 2014г. ИКЕМ е национална браншова организация за електрическа мобилност. Обединява усилията на своите членове за индустриално, технологично и бизнес развитие, стратегически разработки, промени в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

В организацията активно участват и представители на научната и образователна общност. Почетен член е Българската академия на науките.

Управленският център на Клъстера е гр. София – адрес ул.”Иван Денкоглу” 1, ап.13.

2. ОТПРАВНА ПЛАТФОРМА ЗА КООПЕРИРАНЕ В КЛЪСТЕРНАТА  МРЕЖА

Сводородните и енергоспестяващите източници в икономиката и потребителите в страната;

ъздаване на професионално сдружение от фирми и организации от различни инжeнерингови, индустриални и непроизводствени сектори и браншове от цялата страна, които:

• Обединяват усилията си за създаване на Националната зарядна инфраструктура за ЕПС – BULCHARGE

•  Създават общностни модели и среда за електромобилна конверсия (конвертиране от автомобил с ДВГ в електромобил) в България.

• Създават нови производства с цел повишаване конкурентоспособността на тази  индустрия съобразно изискванията и натиска на европейските и световни пазари;

• Сътрудничат помежду си с всички администрации за създаване на правила, норми и стандарти в тази нова индустрия.

• Постигат синергичен технологичен ефект чрез взаимен обмен на материали,  суровини, технологии и производство на съпровождащи продукти и услуги;

• Постигат значимо представяне на слънчевата, възобновяемите,

• Сътрудничат помежду си и с всички, имащи отношение по темата административни ръководства за усъвършенстване на образователната инфраструктура в страната;

• Ползват общи възможности за усъвършенстване на човешките ресурси, за научно-приложни разработки, за реклама и промоция на продуктите и услугите си и за привличане на инвестиции;

3. ЦЕЛИ НА ИКЕМ

  • Устойчива конкурентоспособност на членовете на ИКЕМ;
  • Изграждане на Национална зарядна инфраструктура за ЕПС – BULCHARGE;
  • Адаптирано законодателство и нормативна база за насълчаване навлизането на ЕПС
  • Внедряване на модели на масов градски транспорт с електрически автобуси;
  • Индустриални инвестиционни проекти за технологично обновление и внедряване на иновации за намаляване енергоемкостта на транспортнит есхеми;
  • Разработване и предлагане на стратегически инвеститори на инвестиционни проекти за повишаване на енергийната ефективност и внедряване на производства за алтернативна енергия;
  • Устойчиво опазена и съхранена околна среда съгласно националните и регионалните приоритети, и изискванията на ЕС;
  • Реализиране на програми и проекти за подобряване условията на труд в предприятията – участници в клъстерната мрежа;
  • Усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията за нуждите на бранш Електрическа мобилност;

4. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ИКЕМ:

Основното конкурентно предимство на ИКЕМ  е възможността и капацитета му да организира и поддържа структурата за коопериране и повишаване конкурентоспособността на участниците в мрежата, а именно:

•  Бизнес модели в зарядната инфраструктура, транспортните схеми, сферата на услугите, професионалното обучение.

•   Общи търговски стратегии на външните пазари и подобряване на капацитета за финансиране на инвестиционни проекти;

• Създаване на механизми за координиране (коопериране), които подобряват достъпа до международни проекти;

• Подобряване на търговската дейност, маркетинга и усилване присъствието на членовете си на потенциални местни и международни пазари.

Телефон: 0876 634 872, 0899 901 699

Е-майл: office@emic-bg.org

Уеб сайт: http://www.emic-bg.org/