Д-р Филип Стоянов е преподавател в катедра „Управление” на УНСС от 2015 г. Основните академични интереси са в областите: Фирмено и корпоративно управление,  Стратегическо управление, Стратегическо управление на човешките ресурси, Глобален мениджмънт, Социална отговорност на бизнеса.

Има над 30 публикации и доклади по тази проблематика, отпечатани в специализирани международни управленско-икономически издания.

Участник в редица научни и бизнес проекти.

Участва в управлението на редица компании. Оказва консултантска помощ в областта на управлeнието, организация на бизнеса, подобряване на финансовата структура на компаниите и др.

Телефон: +359 887 810 510

Е-майл: ph.stoyanov@unwe.bg

Е-майл: ph.stoyanov@unwe.bg