DSC05131 DSC05121DSC05125

На специално организирана бизнес закуска, Управителният съвет на Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) представи пред медиите резултатите от маркетингово проучване за ползването на ФМ услуги в България.

Изследването е проведено сред ФМ компании в периода май-юли 2018 г. чрез онлайн анкета и е част от проекта „Национално проучване за ползване на ФМ услуги“. Арх. Валери Левиев, член на УС на БГФМА и ръководител на работната група по проекта, изнесе интересни данни, а именно, че фирмите, взели участие в проучването, осигуряват фасилити услуги на различен тип сгради, но в най-голяма степен сключените договори са с жилищни, индустриални и офис сгради. Интересно е да се отбележи, че обслужваните офис сгради, макар и не най-многобройни като клиенти представляват най-голяма площ (средно близо 176 000 кв.м.), която бива обслужвана от фасилити мениджмънт компаниите, докато жилищните са около 15,2% спрямо офисните. Последните са в по-голямата си част концентрирани в София.. Това от своя страна говори за предоставяне на една високо професионална услуга, обвързана с постоянно качество и контрол, изискващо качествен персонал, намирането на който се явява една от проблемните зони в бранша.

Позитивен е фактът, че общото усещане и възприятие за ФМ бизнеса у нас през последните няколко години се оценява положително от близо 87% от анкетираните. За компаниите възложители, като най-важни се открояват цената, спазването на предварително дефинираните срокове, бързината на изпълнение на поръчката и качеството. Като цяло предлаганите ФМ услуги от компаниите отговарят и на търсенето в бранша като в топ 3 попадат поддръжка на сградни инсталации (80%), сградна поддръжка (60%) и почистване (56,7%).

Като нова тенденция изпъква предлагането на много съществена за ефективността на сградата за нейните наематели и като следствие на собствениците: Управление на пространството. В не-малка част от случаите за тази услуга се ползват професионални компании.

Услугите, които най-често ФМ компаниите предлагат със собствени фирмени ресурси/персонал са пропърти мениджмънт, рецепция и сградна поддръжка, а подизпълнители ползват за дейности като охрана и безопасност, кетъринг, ИТ поддръжка, почистване и снегопочистване.

В съотношение превантивни към реактивни дейности, предоставяни от компаниите може да се обобщи, че мака рис малко доминират превантивните (поддръжка и смяна на елементи от инсталациите преди достигането им на диск да не могат да функционират правилно). (52%/48%)

По отношение на взаимодействието с клиенти,  що се отнася до събиране на обратна връзка от клиентите, то преобладаваща част от лицата 86,7% споделят, че това се случва поне веднъж на няколко  месеца.

Разглеждайки прилаганите стандарти от компаниите, може да се обобщи, че към момента няма категорично предпочитание към даден стандарт. Що се отнася до събиране на обратна връзка от клиентите, то преобладаваща част от лицата (86,7%) споделят, че това се случва поне веднъж годишно.

Съществена характеристика за развитието на инвестиционният пазар у нас е отговора на Повече от половината респонденти (56,7%), които посочват, че сключват договор за ползване на ФМ услуги след започване на експлоатация на сградата. Значителна ефективност и оптимизирането на разходите при експлоатацията на сградата би настъпила ако  ФМ компаниите влязат в ролята на консултант Преди или поне По време на строителството.

Трябва да отбележим също добрата запознатост на изследваните лица с дейностите и услугите, предоставяни от БГФМА, споделено от преобладаваща част от запитаните – 86,7%.