Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) проведе на 6 март 2020 годишното си Oтчетно Общо събрание. Домакин на събитието бяха колегите ни от София Еърпорт Център.

Дневният ред на ОС включваше:

  1. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2019 г.
  2. Приемане на доклада на Контролния съвет за 2019 г.
  3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.
  4. Констатиране на прекратено членство в УС поради кончина. Избор на член на УС.
  5. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2020 г.
  6. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2020 г.
  7. Разни.

Бяха обсъдени важни за индустрията теми, събития и проекти.

Асоциацията продължава дейността си според единодушно приетия План за работа и Бюджет ‘2020 година.