news__72e1cebc2118efefb345f923610d96df

Недостиг на кадри – и като количество, и като качество, криза в системата на образование, демографски проблем, глобализиран пазар на труда, създаващ условия за емиграция, и силно изразена вътрешна емиграция в посока към големите градове, респективно – обезлюдяване на по-малките населени места. Това накратко е картината на трудовия пазар, която очерта изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев пред участниците в национална конференция на тема „Предизвикателства пред развитието на човешкия капитал в индустрията“.

Форумът се проведе на 25 октомври 2018 г., в БСК, с участието на над 80 представители на институции (МТСП, МОН, НАПОО и др.), университети, браншови работодателски организации и фирми, консултантски компании в областта на човешките ресурси и др. Организатор на форума е Българската стопанска камара, в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.013-0001-C01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Приветствия към участниците във форума поднесоха президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов и председателят на Съвета на ректорите проф. д-р Любен Тотев (ректор на Минно-геоложкия университет “Св. Ив. Рилски”).

Радосвет Радев идентифицира няколко парадокса, които в голяма степен се отразяват на пазара на труда у нас:

  1. Българските ученици са фаворити в международните научни състезания и, на този фон, според проучването PISA са практически функционално неграмотни;
  2. Експортираме човешки ресурс в условията на безпроблемна емиграция (поради свободното движение на хора в ЕС) и, заедно с това, принудени сме да мислим за внос на работна ръка, условията за което обаче са силно утежнени и бюрократизирани;
  3. Имаме, от една страна, консервативна образователна система и застаряващи преподаватели, а от друга – ускорена дигитализация на икономиката и млади предприемачи (стартъпи), търсещи хора с нови знания и умения;

Според Радосвет Радев, потенциален ресурс за пазара на труда са:

  • 323 000 безработни и обезкуражени лица;
  • над 30 000 младежи, които нито учат, нито работят, и по този показател сме в челната тройка на ЕС (с по-лоши от българските показатели са само Италия и Гърция);
  • над 24 000 български студенти в чужбина, огромната част от които предпочитат да останат да се реализират в съответната държава, а трябва да бъдат привлечени в България;
  • около 130 000 работещи в държавната администрация, част от които могат да бъдат прехвърлени към частния сектор, ако ефективно стартира електронното правителство;
  • около 300 000 хора с увреждания, голяма част от които имат компетенции и умения, както и желание за трудова реализация;
  • над 1,3 млн. хора в надпенсионна възраст, много от които (т.нар. млади пенсионери) имат физическа възможност и готовност да останат на пазара на труда.
  • Не на последно място, работници от трети страни, чието привличане може да стане чрез ускоряване на двустранните спогодби между България и съответните държави, както и чрез облекчаване на административните процедури за т. нар. «внос» на работници.

«За 10 г. броят на работните места намалява с 5%, преди всичко като резултат от технологичното обновление. Свободните работни места намаляват с една-пета, което показва завишеното търсене на работна сила», съобщи още изпълнителният председател на БСК и изрази особена тревога от факта, че за десет години (от 2007 до 2017 г.) работната сила на възраст между 15 и 29 г. е намаляла с цели 42% (от 294 на 171 хил. души). Друг тревожен факт е, че над половината студенти у нас изучават социални науки, бизнес и право (при средно 35% за ЕС), а в областта на математическите и медицинските науки обучаващите у нас са наполовина от средноевропейското ниво. «Не можем да си позволим лукса да инвестираме във висококвалифицирани безработни, докато икономиката се задъхва от липса на работна ръка», категоричен бе Радосвет Радев. Той посочи, че заплатите в частния сектор се увеличават с по-големи темпове от тези в обществения и почти се изравняват през последната година, като средната работна заплата за последните десет години е нараснала почти два пъти.

За преодоляване на дефицитите на трудовия пазар изпълнителният председател на БСК препоръча прилагане на по-активна демографска политика, по-широко прилагане на гъвкавите форми на обучение, вкл. дуалното обучение, синхронизирането на приема във висшите училища с изискванията на пазара на труда, доближаване на образователните до професионалните стандарти, облекчаване на процедурите за «внос» на работна ръка и, най-важното – спиране на емиграцията чрез създаване на по-добри условия за живот и работа чрез реформи в ключовите социално-икономически сфери.

„Минаваме от дипломиране към сертифициране. Работодателят търси уменията на хората и компетенциите за дадена длъжност, а не дипломата. Всички трябва да участват в прогнозирането на пазара на труда, с общи усилия“, посочи пред участниците във форума Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при БСК. Той очерта ползите от информационната система MyCompetence, като отбеляза, че включените в нея ясни професионални стандарти допринасят за повишаване на конкурентоспособността чрез ясно очертаване на критериите при търсене и предлагане на работна сила с определени умения и компетенции. Според Томчо Томов, необходимо е информационната система да стане устойчива, като подчерта, ме тя вече е търсена и добре позната сред професионалистите по управление на човешките ресурси не само в България, но и в ЕС.

„Разковничето е в обратната връзка, индивидуалните планове за професионално развитие, система по управление на знанието“, категоричен бе Искрен Цветков ръководител група “Управление на знанието” в  АЕЦ Козлодуй.

По време на днешния форум ръководители на HR-екипи на големи компании от секторите „Строителство“, „Енергетика“, „Автомобилна индустрия“, „Етерични масла и козметика“ и „Добивна промишленост“ дискутираха основни проблемни въпроси, свързани с управлението на персонала, дефинираха ключовите дефицити по отношение на работната сила и представиха добри практики в тази област.

Във форума взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, държавни агенции, сдружения на работодателите и синдикатите, мениджъри и специалисти човешки ресурси, образователни дейци, както и други заинтересовани организации.

Конференцията беше предшествана от заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите, който приеме отчета за извършеното до момента по изпълнението на проекта и утвърди разработените секторни компетентностни модели в секторите „Строителство“, „Добивна промишленост“, „Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия“, „Производство на части и принадлежности за автомобили“, „Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати“, както и актуализираните секторни модели в останалите 20 сектора от инфраструктурата на националната система MyCompetence.

*Източник: БСК