В края на месец май 2021 Българска фасилити мениджмънт асоциация проведе международна образователна мобилност на 9 експерти, които взеха участие в специализирано обучение по проект „Развитие на професионалните компетенции за нуждите на европейския фасилити мениджмънт. Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Целите на мобилността бяха свързани с постигането на следните резулати:

– Усвояване на иновативни техники и подходи за работа с потребители на ФМ обучение;

– Идентифициране на индивидуалните нужди на образователния пазар на ФМ услуги;

– Осъвременяване на базисните стандарти, необходими на ФМ лекторите в тяхната практика;

– Оценка на данни и специализирано съдържание в областта на ФМ.

Конкретни ползи за организацията от проведеното обучение:

– Разширяване на сътрудничеството с български и европейски ФМ организации (разрастване на съществуващата партньорска мрежа);

– Интегриране на добри практики в областта;

– Умения за управление на образователния процес и създаване на специализирано съдържание във ФМ;

– Постигане на по-високо равнище на комуникация и сътрудничество с потенциални потребители на образователни ФМ услуги.

С осъществяването на този проект ръководството н БГФМА подкрепя стремежа на нашите членове и експерти за непрекъснато обучение и професионално развитие в сектора на Фасилити мениджмънта. Основните мотиви за реализирането на образователната мобилност бе осъзнатата необходимост от допълнителна квалификация на екипа на Българска фасилити мениджмънт асоциация, свързана с все по-нарастващите изисквания на сектора.

Бюлетинът за осъществената мобилност може да разгледате тук.

Проект „Развитие на професионалните компетенции за нуждите на европейския фасилити мениджмънт“ (2019-1-BG01-KA104-061856) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Публикацията излага единствено възгледите на автора, като програмата и Европейската комисията не носят отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.