Erazym+

Между 25 и 29 януари в София се проведе първата част от програмата Train the Trainer в рамките на проект WIFI Academy for Facility Management. Експерти от България, Унгария, Сърбия и Австрия, официални партньори в проекта, взеха участие в обучението. Австрийски колеги представиха разработените 9 обучителни модула и инструменти за оценка, методология за преподаване, програма, тренинг съдържания, скриптове, презентации и други материали за всеки отделен курс. Петият ден бе посветен на представянето на самата платформа и нейните функционалности. Експертите имаха възможност да обменят помежду си опит и нови идеи за подобрения.

Официалното представяне на платформата пред широка публика и първите онлайн тренинги предстоят през май 2016г. WIFI Academy for Facility Management е иновативна, многоезична и мултифункционална платформа за обучение по Фасилити мениджмънт, която представлява първият опит за разработване на общоевропейски отворен модел за дистанционни , онлайн обучения за непрекъснато професионално развитие в областта на ФМ, с възможност за самостоятелно обучение .

 

Настоящата статия е изготвена с финансовата помощ на ЕС. „ВИФИ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.