БСК

На 5 декември 2018 г., в София, се проведе XV-то Общо събрание (ОС) на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК). Събранието започна с едноминутно мълчание в памет на дългогодишния председател на Божидар Данев, който почина на 28 май т.г. Г-н Данев отдаде 25 години от живота си (1993-2018 г.) за изграждането на БСК и за утвърждаването на авторитета й в национален и международен план.

Делегатите на ОС приеха отчетите на Управителния и на Контролния съвет на БСК за периода 2014-2018 г., както и Бюджета и Основните насоки за дейността на Камарата за периода 2019-2023 г.

Според Отчета за дейността на БСК в периода 2014-2018 г.:

 • За членове са приети 354 предприятия с над 40 000 заети в тях лица, а структурата на БСК е разширена с една регионална и 12 браншови организации;
 • Проведени са над 2000 делови събития, вкл. три форума в програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС, над 100 работни дискусии с браншови организации, 73 срещи с дипломатически мисии от 22 държави, 47 пресконференции и др.;
 • Изпълнени са повече от 20 проекта с национално и международно финансиране;
 • Изготвени и представени са над 250 становища, десетки анализи и анкетни проучвания;
 • През организираните от БСК курсове за професионална квалификация и семинарни форми на обучение са преминали над 10 000 души;
 • Разпространени са над 4000 специализирани онлайн бюлетини, с общо над 60 000 абонати, а в новия институционален сайт на БСК са поместени над 6500 публикации;
 • Осигурени са повече от 1000 медийни участия на представители и членове на Камарата, а публикациите за БСК в медиите са повече от 20 000 (средно по 16 бр./ден);
  • През 2016 и 2017 г. БСК е сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и по системата за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013. Успешно е въведена и система за защита на личните данни, съгласно изискванията на GDPR.

  Основните усилия на БСК през последните пет години бяха насочени към намаляване на административната тежест, електронизация на управлението, установяване на разходоориентиран размер на таксите, спазване на правилата на конкуренцията, реформи в базовите обществени системи – енергетика, образование, здравеопазване, социално и здравно осигуряване, сигурност и правосъдие, постигане на гъвкав пазар на труда, осигуряване на качествени човешки ресурси за икономиката, намаляване на проявленията на корупция и сива икономика.

  Ключова цел на БСК, заложена в Основните насоки за дейността в периода 2019-2023 г., е постигането на национална и секторна конкурентоспособност, ускорен икономически растеж и значително сближаване със средноевропейските равнища на производителност, доходи и жизнен стандарт. За постигането на тази цел Камарата ще отстоява провеждането на бързи, решителни и задълбочени реформи в ключовите обществени системи, в т.ч.: правосъдната система, регулаторната среда, образованието, здравеопазването, пенсионната система, енергийния сектор, секторните политики.

  За изпълнение на уставните си задължения, в подкрепа на своите членове, БСК ще продължи и в следващия 5-годишен мандат да осъществява, дейности в пет основни направления:

  1. Ефективна защита и представителство на членовете и техните общи интереси на местно, общинско, областно, регионално, браншово, национално и международно равнища;
  2. Анализи и консултиране на членовете в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, колективното трудово договаряне, защитата на конкуренцията, обществените поръчки, митническото законодателство, развитието на търговска дейност на българския и чужди пазари, и др.;
  3. Подпомагане на развитието на човешките ресурси чрез Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence и чрез усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на заети и безработни лица;
  4. Информационно обезпечаване на членовете за промени в законодателството, добри практики в сферата на стопанското управление, управлението на човешките ресурси, финансите, екологичните изисквания и др.;
  5. Осигуряване на възможност за извънсъдебно решаване на търговски спорове в Арбитражния съд при БСК.

  С утвърдените от ОС промени в Устава от списъка с управляващи органи на БСК бяха премахнати Националният съвет на председателите и фигурата на Изпълнителния председател. Занапред за оперативната дейност на Камарата ще отговаря Председателят на Управителния съвет. С друга уставна промяна се въвежда статутът на почетното членство в БСК. Право да бъдат избирани за почетни членове ще имат български и чуждестранни физически лица, с успехи в стопанската, научната или друга сфера и с особени заслуги за развитието и авторитета на БСК.

  Общото събрание избра нови състави на Управителния съвет и на Контролния съвет на БСК.

  Новият управителен съвет е 19-членен, като включва 8 представители на браншови организации, 7 представители на компании (вкл. една банка), трима представители на регионални стопански асоциации и един представител на научните среди. 7 от членовете на новия УС са инженери по професия, шестима са икономисти, трима юристи, двама финансисти и един лекар.

  С цел гарантиране на приемственост местата си в УС запазват десет от досегашните членове на Съвета:

  1. Антон Петров – председател на УС на Българската камара на металургичната индустрия, регионален представител на „Виохалко“, изпълнителен директор на „Терпометал“ ЕАД, член на СД на „Стомана индъстри“ и „София Мед“ АД.
  2. Величко Александров – председател на СД на „ИТА-Холдинг“, изпълнителен директор на „Инфралинк“ АД, ЕФА ООД и Родафон АД, член на СД на „Кофражна техника” АД и на „Мост Оряхово – Бекет” АД
  3. Венцислав Славков – собственик и управител на „Спесима“ ООД, член на Настоятелството на ТУ-София и доскорошен председател на Клъстер „Мехатроника и автоматика“;
  4. Виолина Маринова – председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК; зам.-председател на Асоциацията на банките в България, председател на НС на ПОК ДСК Родина, зам.-председател на СД на „Банксервиз“;
  5. Николай Тончев – председател на ИСА-Шумен, изпълнителен директор на „Индустриален парк“ АД – Шумен, и „Норд табак“ ЕАД и „Миссириан България“ АД, собственик на „Агромашинаимпекс“;
  6. Петър Стефанов – председател на ЦКС, вицепрезидент на „Кооперативна Европа“ и на Европейската асоциация на потребителските кооперации ЕВРО КООП, Член на Борда на Международния кооперативен алианс и на Изпълнителния комитет на Световната организация на потребителните кооперации, носител на Орден „За гражданска заслуга” Първа степен;
  7. Радосвет Радев – председател на СД на „Албена“ АД, изпълнителен директор на „Дарик холдинг“, председател на НС на „Доверие холдинг“ АД, член на УС на Националния борд по туризъм, председател на Съюза на българските национални електронни медии. Носител на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ с огърлие;
  8. Спирос Номикос – изпълнителен директор на „Солвей соди“ АД – Девня и генерален мениджър на Група „Солвей“ за България;
  9. Акад. Стефан Воденичаров – директор на Института по металознание, съоръжения и технологии при БАН; бил е председател на БАН и министър на образованието и науката; съпредседател на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“; автор на 70 патента; ръководител е на 207 научни проекта и 21 научни разработки в областта на енергетиката и отбраната;
  10. Стилиян Баласопулов – председател на Националния съюз на Трудово-производителните кооперации, вицепрезидент на Европейската конфедерация на производителните кооперации (CECOP), делегат в Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) към Европейския икономически и социален комитет, член на Икономическия и социален съвет на РБ и на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

  Новите попълнения в състава на УС на БСК са:

  1. Андрей Делчев – изпълнителен директор на Българска петролна и газова асоциация, управляващ съдружник в адвокатско дружество „Юролекс“, председател на БД на “Balkan Holidays International”. Бил е началник на правния отдел на МС и е работил върху над 10 000 нормативни акта на седем правителства;
  2. Бальо Динев – председател на СД и изпълнителен директор на „Давид холдинг“ АД, член на УС на Стопанска камара – Ст. Загора;
  3. Ботьо Захаринов – член на УС на Българска камара на химическата промишленост, ръководител „Безопасност, екология и качество“ в Агрия АД, преподавател в НБУ по екологичен мониторинг и мениджмънт. Работил е в МОСВ, вкл. е бил зам.-министър на околната среда. Автор на множество научни разработки и монографии в областта на екологията;
  4. Добри Митрев – главен секретар на БСК, Член на УС на Стопанска камара-Сандански, бил е председател на Общински съвет – Перник;
  5. Емил Дандолов – председател на Национална организация на митническите агенти, зам.-управител на „Милицер и Мюнх БГ“ ООД, член на Контролната комисия на Националното сдружение на българските спедитори;
  6. Иван Велков – председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация; медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Има над 25-годишен опит като консултант и мениджър в международни и български компании, в които е обучавал и управлявал екипи за работа по инвестиционни проекти. Член на УС на Международната федерация на специалистите по недвижими имоти и на Национално сдружение „Недвижими имоти“. Зам.-председател на Столичния общински съвет от 2015 г. Чете лекции в катедра „Мениджмънт на недвижима собственост“ в УНСС;
  7. Д-р Мила Елисеева – управляващ на „Пфайзер“ в България и Украйна, с 20-годишен опит във фармацевтичната индустрия – заемала е различни позиции в „Санофи“ и „Пфайзер“;
  8. Николай Минков – изпълнителен директор на Индустриален клъстер „Средногорие“, член на СД на „Елаците мед“ АД, управител на Енергео ЕООД. Бил е преподавател в ТУ-София и ръководител на отдел „Концесии“ в МС. Консултирал е „Амилум България“, „Титан Златна Панега“, „Аурубис България“, ЕОН България и др.;
  9. Таня Бончева – изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация-Ямбол, управител на „Бизнес стил корект“ ООД и на Дружество за заетост и структурно развитие – Ямбол

За председател на УС беше избран Радосвет Радев, който от 19 юни т.г. изпълняваше длъжността изпълнителен председател на БСК.

За членове на Контролния съвет бяха избрани:

Димитър Райков – Холдинг «Света София» АД

Инж. Евтим Евтимов – Технос ООД – София

Константин Армянов – «Сакс 1» ЕООД – Враца

Източник: БСК