Енергийната ефективност в жилищния сектор е сред основните европейски приоритети. Поставени са високи цели и за изпълнението им са осигурени значителни финансови ресурси. Темата е особено актуална за България, предвид огромните нужди:  93 % от жилищния сграден фонд има необходимост от въвеждане на  мерки за енергийна ефективност. С Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд, разработена по изискванията на европейски директиви, държавата се ангажира да 2050-та година да подпомогне  обновяването на 60 % от жилищния сграден фонд. За територията на Столична община това касае повече от 20 хиляди сгради в режим на етажна собственост.

В България, масовият процес на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради започна с Националната програма за обновяване на енергийна ефективност –  при 100% финансиране от публични ресурси и администриране от страна на публичните власти. В контекста на огромните нужди и ограничен публичен ресурс, процесът е планиран да продължи в режим на съ-финансиране от страна на собствениците. 

С цел създаване  на необходимите условия, които да направят възможен и работещ модел на съ-финансиране от българската страна бе защитен проект  по Програма Хоризонт 2020 за създаване на интегрирани услуги за жилищно обновяване – Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov). В рамките на проекта ще бъде разработен и тестван устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване..

Моделът цели да включи  пазарните ,,играчи” в процеса – собственици, бизнес (професионално управление на етажната собственост, доставчици на услуги в областта на енергийната ефективност) и  финансов сектор и да създаде необходимите условия за подпомагане на етажните собствености в организацията на процеса, както и за решаване на въпросите, свързани със съ-финансирането.

Един от основните проблеми на организацията е свързан с липсата на инициатор и двигател на процеса на обновяване, а доколкото обновяването за енергийна ефективност на цяла сграда изисква и комплексни компетентности (технически, икономически, юридически) каквито етажните собствености не притежават, ситуацията е още по-усложнена.

Необходим е „специализиран посредник“, който да е състояние да предложи  експертна помощ на етажната собственост през целия процес (от подготовка на проектното предложение за кандидатстване за финансиране, през изпълнението, мониторинга и отчитането).  По проект SHEERenov бе защитена концепцията, че тази роля може да бъде изпълнявана от партньорски съюзи от фирми с допълващите се компетентности – професионални домоуправители и фирми, предлагащи услуги в областта на енергийната ефективност. Професионалните домоуправители могат да управляват проблематиката, свързана с човешкия фактор – собствениците в многофамилните сгради, а фирмите доставчици на енергийно-ефективни услуги са компетентни да управляват процеса на повишаване на енергийна ефективност на сградите. В тази връзка, в началната фаза на изпълнение на Проект SHEERenov се провежда настоящето проучване на нуждите, нагласи и възприятия за създаване на бизнес алианси за целите на навлизането на пазара на EE за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

В рамките на партньортството си в проекта SHEERenov, БГФМА Ви кани да вземете участие в анкетното проучване, насочено към фирми, занимаващи се с фасилити мениджмънт на сгради и/или професионално управление на жилищни сгради, в режим на етажна собственост.

Анкетата е достъпна за попълване онлайн тук до 24.08.2020г.

Вашите становища, отразяващи  Вашите нужди и нагласи са ценни за нас и ще ги вземем предвид при изпълнението на проекта. А това, в крайна сметка е в полза както на Вашия бизнес, така и на крайните потребители на Вашите услуги.

Благодарим за отделеното време.

„Този проект (SHEERenov) е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз ,,Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473“.

,,Мненията, изразени в този документ, отразяват само мнението на автора и не отразяват по никакъв начин становищата на Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба от информацията, която съдържа”.