logo-hrdc-two

Фасилити мениджмънтът обхваща всички дейности по поддръжката и управлението на непроизводствените активи на всяка една компания. Той е този, който се грижи за осигуряването на комфортна среда на живущите или работещите в дадената сграда. В БГФМА вярваме, че за да предоставяме качествени услуги на нашите клиенти, заинтересовани страни и целеви групи, е необходимо непрекъснато да развиваме човешките ресурси (служители и външни експерти), с които си сътрудничим за провежданите обучения и консултации. Ето защо, нашата цел е непрекъснато да обучаваме и развиваме персонала и екипа от експерти, преподаватели и обучители на БГФМА и да използваме всички налични възможности за това.

Независимо от дългогодишния ни опит в областта на обучението на възрастни, нашите обучители и експерти изпитват определени образователни дефицити в сферата на фасилити мениджмънта и прилагането на нови подходи в своите дейности по преподаване и обучение. За да коригираме тези установени слаби места, ние взехме решение за засилване на нашата интернационализация и партньорска мрежа с водещи европейски доставчици в сектор „Образование възрастни“, специализирани в областите на фасилити мениджмънт инструментите за обучение.

Обхват на проекта:

 • Заглавие на проекта: „Развитие на професионалните компетенции за нуждите на Европейския фасилити мениджмънт“
 • Проект: 2019-1-BG01-KA104-061856
 • Финансираща програма: Еразъм+
 • Сектор „Образование за възрастни“
 • Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“
 • Заглавие на проекта: „Professional competences development in demand of European facility management“
 • Обща продължителност на проекта: 12 месеца
 • Начална дата на проекта: 01.06.2019
 • Продължителност на дейностите за мобилност: между 5 и 8 дни
 • Предвиден брой участници: между 5 и 9 – може да са от експертния или от ръководния състав на организацията
 • Вид на мобилността: Участие в структурирани курсове (посещение на партньорска организация, обучение, наблюдение на тематични дейности, дискусии, работа по групи и др.)
 • Партньори: 1 тематично сродна организация от Централна или Западна Европа
 • Етап на оценка: Одобрен за финансиране на стойност 25 065,00 евро.