Многобройните предизвикателства, пред които сме изправени, изискват интегрирано прилагане на икономически ефективни и щадящи околната среда иновации. Целите на ЕС за нисковъглеродна икономика и за намаляване на потреблението на ресурси, новият програмен период (2014-2020) стимулират държавите от Югоизточна Европа да ускорят своето устойчиво развитие.

В отговор на необходимостта от смекчаване на изменението на климата и на нарастващото търсене на нови технологии на пазара, София ще бъде домакин на „Smart Cities” и „ЕЕ и ВЕИ“ – изложения и конференция за интелигентни градове, енергийна ефективност и ВЕИ за Югоизточна Европа (11-13 март 2015 г.).

Събитието предоставя добри възможности за чуждестранни и български компании да развият дейността си чрез трансфер на знания и по-широко популяризиране на продукти си. Целта на организаторите от Виа Експо е да провокират интереса на бизнеса, общини, браншови асоциации и научни центрове. Събитието традиционно привлича водещи компании и лектори от цела Европа. От една страна, то създава благоприятна среда за дебат по въпроси, касаещи законодателство, стратегии и политики, а от друга – за демонстрация на съвременните технологии и оборудване.

За повече информация: Виа Експо – www.viaexpo.com

Вашият коментар