„Всички сгради, построени след 31 декември 2018 г. трябва да произвеждат необходимата им енергия на място“, заяви Комисията по промишлеността, променяйки по този начин Директивата за енергийни характеристики на сградите от 2002 г. Депутатите от Европарламента също призоваха за повече публични инвестиции в енергоефективни сгради.

„Най-късно до 31 декември 2018 г. всички страни членки на ЕС трябва да гарантират, че всички новопостроени сгради  произвеждат толкова енергия, колкото консумират на място – например чрез слънчеви панели или термопомпи“ се казва в доклад, изготвен от Силвия-Адриана Тикау (ПЕС, Румъния). Предложението на комисиятане включва конкретни целеви дати за нулеви сгради.

Комисията попромишлеността иска също  така държавите членки да определят междинни национални цели за съществуващи сгради, т.е. да се определи минимални проценти сгради, които трябва да бъдат с нулево потребление на енергия до 2015 и и до 2020 г.

Депутатите определят неутралните енергийни сгради, където  врезултат на много високо ниво на енергийна ефективност на сградата, общото годишно потребление на първична енергия е равно или по-малко от производството на енергия от ВЕИ на място.  До края на 2010 г. Комисията следва да разработи подробна обща европейска дефиниция за „нетни сгради с нулево потребление на енергия“, посочва новата редакция на директивата.

Увеличаване на финансовата подкрепа за подобряване на енергийната ефективност на сградите

 Комисията добавя нови разпоредби с текста, който изисква от държавите членки да изготвят национални планове за действие до 30 юни 2011 г. за определяне на финансови инструменти за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Това могат да бъдат нисколихвени заеми, отстъпки при подоходно облагане илиданъци за недвижимо имущество или изискващи доставчиците на енергияда предлагат финансова подкрепа на потребителите.

Освен това Комисията  следва до 30 юни 2010 г. да предложи допълнителни финансови инструменти на ЕС, като например:

-увеличаване дела на средствата на Европейския регионален фонд за развитие, които да бъдат на разположение за мерки за енергийна ефективност, на 15 %;

-създаване до 2014 г. на Фонд за енергийна ефективност, финансиран от бюджета на Общността, Европейската инвестиционна банка и държавите членки, за насърчаване на частните и публични инвестиции в проекти за повишаване на енергийната ефективност на сградите;

-намаление на ДДС за стоки иуслуги, свързани с енергийната ефективност и ВЕИ

Източник:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20090330IPR52892&language=EN

Вашият коментар