С одобрено от правителството постановление бяха определени критерии, при наличието на които в обекти на територията на България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност.
 
Критериите се отнасят до оценка на пожарната опасност в съответния обект, отдалечеността му от най-близката районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, броя на потенциално застрашените хора, особеностите на територията на обекта, съществуващите активни мерки за пожарна защита.
 
Причината за разработването на критериите е, че действащата нормативна уредба за пожарна безопасност урежда строително-техническите правила и норми при проектиране и изграждане на строежите, но не отчита необходимостта от осигуряване на допълнителни мерки за защита в зависимост от сложността на обекта. Целта е да бъде направена обективна оценка на пожарната характеристика на обектите, на базата на която ще се определи необходимостта от създаване на звена за извършване на пожарогасителна дейност, противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия, осигуряване на обучен персонал за своевременно гасене на възникнал пожар и подпомагане на безопасната евакуация на пребиваващите в обекта.
 
Критериите не се отнасят за жилищни сгради и обекти на специален режим.
 
Проектът на постановление е публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МВР.
© Olexandr Vynnychenko @ flickr.com 

Вашият коментар