П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА БЪЛГАРСКА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ

Общото събрание на Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще се проведе на 10 март 2017, /петък/ от 13.00ч. на адрес: гр. София, ИНТЕРПРЕД – СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ АД, ет. 1, зала 107А, район Изгрев, ул. Драган Цанков 36, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2016 г

 Предложение за решение: Общото събрание приема представения доклад за дейността на    Управителния съвет на Асоциацията за 2016 г.

2. Приемане на доклада на Контролния съвет за 2016 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения доклад на КС за 2016 г

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2016 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения годишен финансов отчет за 2016 г.    

 4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членове на УС

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност членовете на УС.

5. Освобождаване от длъжност и отговорност на членове на КС

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност членовете на КС

6. Изменения и допълнения в Устава

Предложение за решение: Общото събрание приема направените предложения за изменение и допълнение на Устава.

7. Избор на Управителен съвет – определяне на  числен и членски състав. Определяне на мандат на Управителния съвет

Предложение за решение: Общото събрание определя брой на членовете, избира състав на УС и определя мандат от 2 г.

8. Избор на Контролен съвет

Предложение за решение: Общото събрание избира членове на КС

9. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2017 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения проект за основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2017 г

10. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2017 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения проект за бюджет за 2017 г

11. Разни

При липса на кворум от половината от всички членове, представлявани чрез законния си представител или чрез пълномощник, на основание чл.25 от Устава заседанието ще се проведе от 14.00 часа същия ден при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Съгласно чл. 19 от Устава всеки от присъстващите на събранието следва да носи лична карта, а относно членове юридически лица и документ, удостоверяващ представителната му власт за съответното дружество (удостоверение за актуално състояние, пълномощно), като в противен случай няма да бъде допуснат за участие в гласуването.  Пълномощните следва да са издадени изрично за участие в Общото събрание. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Материалите за събранието се изпращат по електронна поща. На твърдо копие материалите са на разположение при Деница Илиева, тел: 0899947041.