Комисията започва обществени консултации с цел изясняване на политиката по насърчаване на устойчивото строителство.

Обществените консултации относно това каква да бъде политикита на Европа за насърчаване на устойчивото строителство започнаха миналата седмица и ще продължат до октомври.

Консултациите ще се фокусират върху ресурсите – строителните материали, включително отпадъците, както и водните и енергийни ресурси и имат за цел да разгледат използването и влиянието им върху околната среда и жизнения цикъл на сградите, от извличането на строителни материали, до разрушаването и рециклирането им. Ще бъдат разглеждани както жилищни, така и обществени сгради.  Резултатите от допитването ще бъдат публикувани в издание Communication on sustainable buildings, в началото на 2014 г.

Инициативата има за цел да повиши информираността и търсенето на по-високи екологични характеристики на сградите чрез частни потребители, производителите и възложителите на обществени поръчки.

Някои от темите, попадащи в допитването са: 

– установяване на рамка за оценяване на екологичните показатели на сградите, като сградата се разглежда като система, строителни елементи и материали;

– разпространяване на информацията за екологичните характеристики на сградите до проектанти, архитекти, строителни компании, производители на строителни материали, инвеститори и потребители;

– установяване на обширни критерии за зелени обществени поръчки за различни категории сгради и промотиране на тяхното използване;

– съветване на страните-членки на ЕС за разработване на финансови стимули за по-добри екологични характеристики на сградите, включително и свързване със съществуващи програми и стимули за  енергийната ефективност в съответните страни; 

За повече информация:  backgrounddocument и consultationquestionnaire 

Източник:  http://www.bgbc.bg/bg/News/International-News/102/ 

 

Вашият коментар