Комисията за защита на конкуренция разреши на „Мундус Сървисиз“ АД, чийто капитал се притежава от „Емпауър Кепитал фонд Кооператиф“ У.A., Нидерландия, „Кей Джей Кей Мениджмънт“ С.А., Люксембург и г-н Лъчезар Петров, да придобият контрол върху „Ей.Ес.Ес.-България” ООД и неговото дъщерно дружество „Ейч.Ер.Ес.-България“ ЕООД. Постановено е и незабавно изпълнение на решението съгласно чл. 66, ал. 2 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Комисията установи, че пазарът, върху който концентрацията ще окаже въздействие, е този на предоставяне на комплексна услуга по почистване и техническа поддръжка на различни сгради (фасилити мениджмънт). След осъществяване на концентрацията обединената група ще има общ пазарен дял в размер на [10-20]%, изчислен на база стойност на услугите по фасилити мениджмънт, а по сегменти (почистване и поддръжка на сгради) в размер на [20-30]% .

Заеманите от предприятията-участници дялове са под 40%, за да съществуват опасения, че сделката може да доведе до установяване или засилване на господстващо положение на разглеждания пазар. Липсата на такава опасност се аргументира не само със стойността на пазарните позиции, но преди всичко с характеристиките и условията, при които функционира този пазар. Анализът установи, че този пазар е в процес на растеж, отворен за новонавлизащи участници и предполагащ лесно разширяване на предлаганото портфолио от предприятията, които извършват услуги по фасилити мениджмънт. Очаква се пазарът да претърпи промяна и от гледна точка на търсене, като все повече компании и държавни институции ще търсят възможност да наемат специализирани фирми като външни изпълнители за поддръжка на ползваните от тях сгради.

Въз основа на фактите, установени по производството, КЗК не прие като основателни и доказани изразените опасения от конкурент и клиент на участниците в концентрацията. Предвид резултатите от извършената оценка, Комисията разреши планираната концентрация на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗК.