Общото събрание на Българска фасилити мениджмънт асоциация се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще се проведе на 6 март 2020 г, /петък/ от 12.00 ч на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 64, София Еърпорт Център (SAC), сграда A2, при следния дневен ред:

  1. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2019 г.
  2. Приемане на доклада на Контролния съвет за 2019 г.
  3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.
  4. Констатиране на прекратено членство в УС поради кончина. Избор на член на УС.
  5. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2020 г.
  6. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2020 г.
  7. Разни.