Общото събрание на Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще се проведе на 15ти юни, 2022г, (сряда) от 13.00ч на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №64, Sofia Airport Center, Сграда А2, партер, Co-working space при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2021 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения доклад за дейността на Управителния съвет на Асоциацията за 2021 г

 

2. Приемане на доклада на Контролния съвет за 2021 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения доклад на КС за 2021 г

 

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения годишен финансов отчет за 2021 г

 

4. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2022 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения проект за основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2022 г

 

5. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2022 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения проект за бюджет за 2022 г

 

6. Разни

 

При липса на кворум от половината от всички членове, представлявани чрез законния си представител или чрез пълномощник, на основание чл.25 от Устава събранието ще се проведе от 14.00 часа същия ден при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Съгласно чл. 19 от Устава всеки от присъстващите на събранието следва да носи лична карта, а относно членове юридически лица и документ, удостоверяващ представителната власт за съответното дружество (удостоверение за актуално състояние, пълномощно), като в противен случай няма да бъде допуснат за участие в гласуването.  Пълномощните следва да са издадени изрично за участие в Общото събрание. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

 

Материалите за събранието се изпращат по електронна поща. На твърдо копие материалите са на разположение при Деница Илиева, тел: 0899947041.