Отчетно изборното Общо събрание на Българска фасилити мениджмънт асоциация се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки на 30 март 2021 г, /вторник/ от 12.00 ч на адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов“ 111, хотел Холидей Ин София, зала Витоша 1, при следния дневен ред:

  1. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2020 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения доклад за дейността на Управителния съвет на Асоциацията за 2020 г

2. Приемане на доклада на Контролния съвет за 2020 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения доклад на КС за 2020 г

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения годишен финансов отчет за 2020 г

4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на УС

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност членовете на УС

5. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на КС

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на КС

6. Изменения и допълнения в Устава

Предложение за решение: Общото събрание приема направените предложения за изменение и допълнение на Устава

7. Избор на Управителен съвет – определяне на  числен и членски състав. Избор на Председател, Заместник – председател (и). Определяне на мандат на Управителния съвет

Предложение за решение: Общото събрание определя брой на членовете, избира състав на УС, избира Председател и Заместник – председател (и)  и определя мандат от 2 г.

8. Избор на Контролен съвет

Предложение за решение: Общото събрание избира членове на КС

9. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2021 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения проект за основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2021 г

10. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2021 г

Предложение за решение: Общото събрание приема представения проект за бюджет за 2021 г

11. Разни