Насоки за публичните възложители и професионалните купувачи във връзка с промени в енергийното етикетиране

През 2021 г. влиза в сила Регламент (ЕО) 2017/1369, с който се въвежда нов етикет за енергийна ефективност на електроуредите с преобразувана скала. Според вътрешните прогнози на Европейската комисията, промяната се очаква да доведе до общи икономии на енергия до 2030 г. в размер на  38 TWh годишно, което се равнява на годишното потребление на електроенергия на Унгария.

Промяната ще се осъществява поетапно, като първите групи електроуреди, които ще имат нови етикети от 1 март 2021 г., ще бъдат:

  • Съдомиялни машини
  • Перални машини и комбинирани перални със сушилня
  • Хладилни уреди
  • Телевизори и електронни екрани
  • Хладилни уреди с функция за директна продажба, познати като търговски хладилници и фризери (за тях се въвежда енергиен етикет за първи път )

От 1 септември 2021 г. новото етикетиране ще обхване и светлинните източници.  Въвеждането на преобразувани етикети за останалите продуктови групи, като климатици, сушилни, водоподгреватели и др. ще става съобразно влизането в сила на съответните европейски регламенти, като се очаква това да започне през 2022 г.

Европейският съюз инициира широка публична информационна кампания, която да запознае и подготви заинтересованите страни за настъпващите промени. Част от тази кампания е проектът Label 2020, който се изпълнява в 16 държави от ЕС.. Сред приоритетните групи за информиране са потребителите, които осъществяват мащабни покупки – публичните администрации и големите бизнес групи. Т.нар. големи купувачи са важни от гледна точка на високия си покупателен капацитет, който има съществено въздействие върху екологичния мениджмънт на пазара на ЕС.

Какво се променя в етикета?

Освен подобрен дизайн, новият етикет ще съдържа преобразувана и единна за всички продукти енергийна скала с класове А-G, вместо досегашните означения от А+++ до F. Запазва се настоящото цветово обозначаване от тъмно зелено (най-ефективни) до червено (най-малко ефективни). Критериите за класовете от A до G регулярно ще се преразглеждат от ЕС съобразно развитието на технологиите, като не се предвижда добавяне на нови класове или разширения с плюсове към новата скала.

В края на 2020 г. се очаква да започне да функционира разделът на единната за ЕС продуктова база данни (EPREL), предназначен за професионалните купувачи и потребителите. Тъй като производителите са задължени да предоставят разнообразна техническа информация за продуктите си, платформата ще дава достъп до подробни описания и ще предоставя възможност да се сравняват продуктите на различните доставчици. В горния десен ъгъл на новите етикети ще бъде добавен QR код, който ще отвежда директно към информацията в EPREL. До 1 март 2021 г. все още ще бъде налична информацията, свързана със старата система на етикетиране. След тази дата там ще присъства информацията, свързана с новото етикетиране.

С влизането в сила на новия етикет, ще има ли продукти, етикетирани с клас А?

Не е изключено, но е малко вероятно веднага да се появят продукти с клас А. Намерението е този клас да остане първоначално празен, за да обхване бъдещите иновативни технологии. Следователно повечето от най-ефективните продукти на пазара ще бъдат етикетирани с класове B или C.

Ще има ли ограничения за участие в обществени поръчки, ако не е приета новата скала за енергийна ефективност?
Ако доставчикът не приеме новата скала за енергийна ефективност след влизането в сила на рамковия регламент за енергийно етикетиране, той няма да може да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки, тъй като съгласно член 288 от Договора за функционирането на ЕС регламентите са нормативни актове, обвързващи и пряко приложими във всички държави членки. Административните действия трябва да отговарят на принципите на законност, безпристрастност и добро изпълнение и ще бъдат в явно законово нарушение, ако приемат оферта, която нарушава изискванията за новата скала за енергийна ефективност.

Новият етикет ще има ли практическо приложение за нуждите на социалната отчетност и корпоративната социална отговорност?

Да, новото етикетиране ще допринесе за нуждите на отчетността на дадена компания, което ще го направи практичен инструмент, актуализиран към най-новите насоки и консолидирани международни стандарти (ISO 26000, GRI 302, AA1000). Новото етикетиране ще подчертае ангажираността на компанията с екологичните и енергийните проблеми с инструмент, който е отговорен и лесно разпознаваем от заинтересованите страни, улесняващ предаването на информация за социалните отговорности, поети от компанията.

Повече информация за новото енергийно етикетиране може да се намери на специално създадения информационен сайт в рамките на проекта Label 2020  www.bg.label2020.eu