В края на месец август стана ясно, че подадената кандидатура на г-н Мартин Воев за членство в референтните групи на ESCO (Европейска класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите) е одобрена. Специалистът от сектор Фасилити мениджмънт е първият представител на сектора, който ще участва на това ниво в европейския проект.

Сектор Фасилити мениджмънт е създаден в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“, осъществяван от БСК, в който БГФМА е организацията, представляваща бранша. Той събира специалисти в бранша, които  обсъждат и приемат компетентностни модели на длъжности от сектора. Г-н Воев е член на Секторния консултативен съвет и като такъв е запознат в детайли както с резултатите от проекта, така и с нормативната и терминологичната рамка на системата за оценка на компетенциите.

За ESCO

ESCO е проект на Европейската комисия, част е от стратегията Европа 2020. Целта му е да се въведе многоезична класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите, която да бъде припозната на европейско ниво и да бъде съобразена с пазара на труда и различните обучения и тренинги.

Вашият коментар