Във връзка с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството всички дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), Юридическите лица, които не са търговци (ЮЛ с нестопанска цел) и НЕ СА вписани в Централния регистър на юридическите лица в обществена полза към Министерство на прaвосъдието, са задължени да публикуват годишния си финансов отчет чрез икономическо издание или чрез Интернет до 30 юни, оттук можете да изтеглите ГФО на БГФМА за 2016 година.