Общото събрание на Българска фасилити мениджмънт асоциация се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще се проведе на 12 март 2019, /вторник/ от 12.00 ч на адрес: гр. София, бул. „Искърско шосе“ 7, Търговски Център Европа, сграда 1, ет. 1, зала Европа, при следния дневен ред:

 1. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2018г.
 2. Приемане на доклада на Контролния съвет за 2018г.
 3. Приемане на годишния финансов отчет за 2018.г
 4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членове на УС
 5. Освобождаване от длъжност и отговорност на членове на КС
 6. Изменения и допълнения в Устава
 7. Избор на Управителен съвет – определяне на  числен и членски състав. Избор на Председател, Заместник – председател (и). Определяне на мандат на Управителния съвет.
 8. Избор на Контролен съвет
 9. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2019г.
 10. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2019г.
 11. Разни.