Вчера, 23 юни 2011, Българска фасилити мениджмънт асоциация празнува за първи път световния ден на фасилити мениджмънта. Този празник е иницииран преди 3 години от GlobalFM и IFMA– две от световните асоциации по фасилити мениджмънт. Тази година,БГФМА реши да се включи към световната инициатива чрез две събития – публична лекция пред студенти от Софийския Университет и коктейл за членовете й и отбрани гости.

Публичната лекция, която се състоя в зала „Америка за България“, бе открита от Людмил Миланов, зам.председател на Студентски Съвет на СУ „Св. Климент Охридски“. Той приветства над 30-те студента, които присъстваха на лекцията.

Тошо Киров, председател на асоциацията започна представянето си, като представи на студентите какво е фасилити мениджмънт – бизнес, който е насочен към управление на недвижимата собственост – от детайлите как функционират сградните инсталации, през това как изглежда сградата, какъв е комфорта на обитателите й вътре и т.н.

Г-н Киров допълни, че най-добрият вариант е сградата или комплекса от сгради да се управлява от една фирма изцяло – т.е фирмата да се грижи както за всички сградни инсталации – асансьори, системи за сградна автоматизация, така и за инфраструктурния фасилити мениджмънт – поддръжка на общите площи, на зелените площи, почистване, снегопочистване, поддръжка на паркинг местата. Има вариант в които и взаимоотношенията с наемателите – подписване, следене на договори, фактуриране на сметките от ютилити компаниите и др. също да се поддържат от същата компания.

Важно е да се разбере, че фасилити мениджмънта е една цялостна управленска система. Хората занимаващи се с ФМ са управленски кадри.

Във тази бизнес сфера, една от най-важните цели е да се повиши и запази стойността на недвижимия имот. Самият факт, че недвижим имот се управлява професионално – т.е. че се води добра и адекватна документация – техническа и друга и води до повишаването на стойността на имота. Добрият фасилити мениджмънт води до по-ниски разходи за експлоатация, до по-малко аварии, до по-добра енергийна ефективност – а всичко това води до по-ниски разходи за поддръжка на сградния фонд като цяло.

Друга важна линия във фасилити мениджмънта е устойчивото строителство – тук се включват както пасивните сгради – такива, които са с много нисък разход на топлинна енергия – така и „зелените сгради“, които освен ниския разход се характеризират и с използването на екологични и рециклируеми строителни материали, използване на възобновяема енергия и др. Естествено, всичко това не е за сметка на комфорта на обитателите на сградата.

Тошо Киров завърши представянето на фасилити мениджмънта, като очерта четирите основни области, които се вплитат в този бизнес:
1.    Техника – фасилити мениджърите трябва да имат добра техническа нагласа, макар и да не е задължително да са с инженерно  образование
2.    Икономика – фасилити мениджърите трябва да бъдат и добри управленци и икономисти, тъй-като непрекъснато се налага да се правят бюджети, да се изчисляват сервизни такси и др.
3.    Право – както и голяма част от останалите професии,и тук често се сблъскваме с различни правни казуси и законодателни норми и наредби, които трябва да се знаят.
4.    Екология – ясно е, че днешния свят се развива в една посока – по-екологична и по зелена.

Освен тези четири основни области, фасилити мениджърите трябва да имат и още едно много важно качество –комуникационни  умения. В професията всекидневно се налага да се водят разговори, както с доставчици на услуги, така и с наемателите на сградата, собственика на имота и др. Трябва да се знае как да се разговаря с всеки един от тях, да се водят преговори, как да се справяте с кризисни ситуации.

Мариела Беновска, заместник председател на БГФМА, започна представянето си с благодарности към GlobalFM за инициативата, тъй-като според нея това е един много добър повод за иницииране на различни срещи, като тази, за популяризиране на фасилити мениджмънта.

Според г-жа Беновска, фасилити мениджмънта се крепи на четири основни принципа:
– Защита на потребителя
– Прозрачност на разходите
– Ориентация към целия жизнен цикъл на сградата
– Цялостност и подпомагане на основната дейност на предприятието

Области на професионално развитие в областта на фасилити мениджмънта са много. Това е една интердисциплинатна професия, в която ще се сблъсквате с различни задачи – ръководство на персонал, проектен мениджмънт, финанси, стратегии за развитие на техническата поддръжка, решаване на екологични въпроси, работа с различни доставчици и специалисти. Областите на работа са многобройни и изискванията към професията ФМ са много.

Фасилити мениджъра не може и не трябва да е специалист във всяка област – строителство, архитектура, право и икономика, а трябва да може, както каза г-н Киров,  да комуникира добре с всички. Естествено, все пак човек трябва да има познания в тези области, да разбира организационните структури в организациите, бизнес процесите, какво е развитието на организацията и т.н.

Горан Миланов, зам. председател на БГФМА, представи на участниците в лекцията своето виждане за бъдещето на фасилити мениджмънта. Според г-н Миланов, досега живота на една сграда се е разглеждал само в етапите проектиране и строителство. До скоро никои не е обръщал внимание на етапа управление след нейното построяване. Освен това до момента потоците от информация за всеки един от етапите – идейни проекти, чертежи, етапите на строителство, пускането в експлоатация и последващото управление са били отделяни един от друг – не са били обвързвани в единна система.

Досега винаги фасилити мениджъра е бил възприеман като човека със синия гащеризон и гаечния ключ в джоба, който ходи и прави ремонти. С течение на времето, обаче компаниите разбират че сградния фонд е един от най-големите активи на компанията. Разходите за поддръжката на сградите са може би най-голямото разходно перо, след разходите за човешките ресурси.

През последните години се налага все повече използването на BIM – Building Information Modeling. Идеята е да се съхранява интелигентно информацията, която се създава още в началото на създаването на сградата. Фасилити мениджъра ще има възможност да види кое как и кога е направено, кои го е направил, докога е гаранцията на уреда и т.н.
Така той ще може да определи по-добре какво трябва да се направи със сградата.

Основната теза на Горан Миланов е че двойката строител – архитект трябва да стане тройка – да се присъедини и фасилити мениджъра. Той ще може още на проектно ниво може да заложи как ще се управлява сградата, как ще се отоплява, как ще се изстудява и т.н, така че разходите за нейното управление и поддръжка да бъдат минимални.

Бисера Иванова, член на УС на БГФМА направи последната презентация пред студентите. Тя допълни думите на колегите си, като подчерта, че това е една реална професия с много добра перспектива за развитие в България.

Важно е да се отбележи, че според г-жа Иванова е от особено значение да се обърне внимание на обитателите на сградния фонд и най-вече на наемателите. Изключително важно е да им се осигури добър комфорт, за да може те да работят в една добра работна обстановка.

Освен на обитателите, както и предишните лектори казаха, трябва да се обърне внимание и на устойчивото развитие, което е в основата на бъдещето на фасилити мениджмънта.

Г-жа Иванова каза също, че според нея фасилити мениджмънта се крепи на три основни принципа:
– Качество към процеса
– Вниманието към детайлите
– Отношение към хората и околната среда

Бисера Иванова представи на студентите и един конкурс за избор на слоган на фасилити мениджмънт бизнеса в България. Изискванията към слогана са следните:
– Да бъде със „зелена” екологична насоченост
– Да бъде разбираем
– Да бъде лесно запомнящ се
– Да не съдържа чуждици

След публичната лекция, Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация бе домакин и на коктейл по случай Световния ФМ ден. На коктейла присъстваха над 50 човека, представители както на фасилити мениджмънт компании, така и на доставчици на услуги за този бранш.

Вашият коментар