ПРОЕКТИ, в които БГФМА участва като партньор:

 

SHEERenov – Seamless Services for Housing Energy Efficiency and Renovation

Енергийната ефективност в жилищния сектор е сред основните европейски приоритети. Поставени са високи цели и за изпълнението им са осигурени значителни финансови ресурси. Темата е много актуална за България, предвид огромните нужди:  93 % от жилищния сграден фонд има необходимост от въвеждане на  мерки за енергийна ефективност. С Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд, разработена по изискванията на европейски директиви, държавата се ангажира да 2050-та година да подпомогне  обновяването на 60 % от жилищния сграден фонд. За територията на Столична община това касае повече от 20 хиляди сгради в режим на етажна собственост.

В България, масовият процес на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради започна с Националната програма за обновяване на енергийна ефективност –  при 100% финансиране от публични ресурси и администриране от страна на публичните власти. В контекста на огромните нужди и ограничен публичен ресурс, процесът е планиран да продължи в режим на съ-финансиране от страна на собствениците.

С цел създаване  на необходимите условия, които да направят възможен и работещ модел на съ-финансиране от българската страна бе защитен проект  по Програма Хоризонт 2020 за създаване на интегрирани услуги за жилищно обновяване – Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov). В рамките на проекта ще бъде разработен и тестван устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване. Ще бъдат създадени необходимите условия за подпомагане на етажните собствености в организацията на процеса, както и за решаване на въпросите, свързани със съ-финансирането.

Моделът ще бъде тестван на територията на София, където поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени за обновяване на техните сгради по новия модел: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително Обследване за енергийна ефективност. Сградите ще бъдат обновени в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Проектът SHEERenov, H2020-LC-SC3-EE-2019, стартира на 1 юни 2020г., финансиран е от програма Хоризонт 2020 на ЕС и е с продължителност 28 месеца.

Консорциумът от партньори включва:

Клийнтех България -координатор по проекта

Българска фасилити мениджмънт асоциация – партньор

Българо-австрийска консултантска компания – партньор

Столична община – партньор

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – партньор

DVD TARSADALOM- ES KORNYEZETTUDATOS UZLETES VALLALKOZASFEJLESZTESI КORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG/ Унгария/ – партньор

EESTI KORTERIUHISTUTE LIIT MTU /Естония/ – партньор

 

Развитие на професионалните компетенции за нуждите на Европейския фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънтът обхваща всички дейности по поддръжката и управлението на непроизводствените активи на всяка една компания. Той е този, който се грижи за осигуряването на комфортна среда на живущите или работещите в дадената сграда. В БГФМА вярваме, че за да предоставяме качествени услуги на нашите клиенти, заинтересовани страни и целеви групи, е необходимо непрекъснато да развиваме човешките ресурси (служители и външни експерти), с които си сътрудничим за провежданите обучения и консултации. Ето защо, нашата цел е непрекъснато да обучаваме и развиваме персонала и екипа от експерти, преподаватели и обучители на БГФМА и да използваме всички налични възможности за това.

Независимо от дългогодишния ни опит в областта на обучението на възрастни, нашите обучители и експерти изпитват определени образователни дефицити в сферата на фасилити мениджмънта и прилагането на нови подходи в своите дейности по преподаване и обучение. За да коригираме тези установени слаби места, ние взехме решение за засилване на нашата интернационализация и партньорска мрежа с водещи европейски доставчици в сектор „Образование възрастни“, специализирани в областите на фасилити мениджмънт инструментите за обучение.

Обхват на проекта:

Финансираща програма: Еразъм+

  • Сектор „Образование за възрастни“
  • Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“
  • Заглавие на проекта: „Professional competencies development in demand of European facility Management“
  • Обща продължителност на проекта: 12 месеца
  • Начална дата на проекта: 01.06.2019
  • Продължителност на дейностите за мобилност: между 5 и 8 дни
  • Предвиден брой участници: между 5 и 9 – може да са от експертния или от ръководния състав на организацията
  • Вид на мобилността: Участие в структурирани курсове (посещение на партньорска организация, обучение, наблюдение на тематични дейности, дискусии, работа по групи и др.)
  • Партньори: 1 тематично сродна организация от Централна или Западна Европа
  • Одобрен за финансиране на стойност 25 065,00 евро.