Общото събрание на Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще се проведе на 15 март 2018, /четвъртък/ от 13.00 ч на адрес: гр. София, ИНТЕРПРЕД – СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ, район Изгрев, ул. Драган Цанков 36, зала Варна, при следния дневен ред:

  1. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2017 г

              Предложение за решение: Общото събрание приема представения доклад за дейността на Управителния съвет през 2017 г

  1. Приемане на доклада на Контролния съвет за 2017 г

              Предложение за решение: Общото събрание приема представения доклад на Контролния съвет за 2017 г

  1. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г

              Предложение за решение: Общото събрание одобрява и приема представения годишен финансов отчет за 2017 г

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2017 г

              Предложение за решение: Освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2017 г

  1. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2018 г

              Предложение за решение: Общото събрание приема представения проект за основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2018 г

  1. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2018 г

              Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2018 г

  1. Разни

 

При липса на кворум от половината от всички членове, представлявани чрез законния си представител или чрез пълномощник, на основание чл.25 от Устава събранието ще се проведе от 14.00 часа същия ден при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Съгласно чл. 19 от Устава всеки от присъстващите на събранието следва да носи лична карта, а относно членове – юридически лица и документ, удостоверяващ представителната му власт за съответното дружество (удостоверение за актуално състояние, пълномощно), като в противен случай няма да бъде допуснат за участие в гласуването.  Пълномощните следва да са издадени изрично за участие в Общото събрание. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Материалите за Общото събрание се изпращат по електронна поща. На твърдо копие материалите са на разположение при Деница Илиева, тел: 0899947041.