Във връзка с изследване на влиянието и ефективността на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнес структурите, партньорите ни от Българската стопанска камара съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ и Софийската енергийна агенция /СОФЕНА/ извършват проучване за отразяване на специфичните особености на заинтересованите страни –   крайни потребители (предприятия), енергийни одитори, търговци на енергия  и  браншови организации (НПО), като за целта са подготвени индивидуализирани въпросници.

Целта на изследването е да се проучат съществуващите практики и често срещаните затруднения в прилагането на законовата нормативна уредба, както и да се съберат предложения за оптимизирането й в областта на енергийната ефективност.

Резултатите ще бъдат официално представени през месец юли 2019 г. и ще бъдат публикувани в сайта на БСК – www.bia-bg.com и страниците на партньорите: АУЕР (https://www.seea.government.bg/bg/) и СОФЕНА (https://sofena.com/).

Електронните въпросници са публикувани тук: https://goo.gl/forms/OeRu6OInm2QMWlkz1

Проучването е подготвено по Проект BG05SFOP001-2.009-0144 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“, изпълняван от Сдружение „Българска стопанска камара – съюз на Българския бизнес“ в партньорство с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийска енергийна агенция „СОФЕНА“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предварително благодарим за отделеното време и внимание!