Извадка от Устава на Българска фасилити мениджмънт асоциация:

Придобиване на членство

Чл. 11. Членовете на асоциацията се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Комитета по приемане на нови членове, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Управителния съвет. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Всяко юридическо или физическо лице, коeто иска да стане член на Българска фасилити мениджмънт асоциация, трябва да попълни и изпрати заявление за членство.

Оттук можете да се запознаете с Етичния кодекс на БГФМА

  1. Юридическите лица трябва да изтеглят и попълнят следното заявление за членство
  2. Физическите лица трябва да изтеглят и попълнят следното заявление за членство и декларация
  3. Асоциации, университети или други сродни организации трябва да изпратят писмо със свободен текст за членство в асоциацията на адрес: 1040 София, бул. Драган Цанков 36, офис 302, за Деница Илиева или да я изпратят на e-mail адрес dilieva@bgfma.bg