Горан Миланов, председател на УС на БГФМА бе лектор на 11-та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа. 

Той говори в панел  Енергийна ефективност и приложенията на ВЕ в партньорство с Европейската мрежа на специалистите  по опазване на околната среда (ENEP), Белгия. 

Останалите лектори в панела са:

– Хайко Шмидт, Германска асоциация на специалистите по устойчивост и управление на околната среда (VNU), Германия, който говори за Проект„Енергийно ефективни мрежи” за намаляване на енергийните разходи 

Десислава Йорданова, Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Стъпките на България за подобряване на жилищните сгради

Стефан Кинарев, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Eвропейските директиви и българският закон за енергийна ефективост

Модератор на събитието е Михиил Стирнеман, ENEP

Горан представи презентация на тема Повишаване на ЕЕ в сградния фонд.

Защо трябва да подобрим сградния фонд? На сградния фонд се пада голям дял от емисиите на парникови газове в Европейския съюз.

За да се изпълнят индикативните цели на ЕС, потреблението на енергия от тези бъдещи сгради трябва да бъде близко до нулата. ЕС си е поставило за цел да намали емисиите на парникови газове от домакинствата до 2050 г. с 80%. ЕС поставя изискване от 2019 всички нови обществени сгради само с нулево или близко до нулево потребление на енергия за отопление и охлаждане, а за жилищните сгради – от 2021 г.

Какво можем да направим ние:

–    Да повишим изискванията към строителните и инвестиционните компании при изграждането на нови жилищни и административни сгради още от този момент, а не чак през 2018/2020 година.

–    Да се прави предпроектно проучване на сградите за съвместимост и изпълнимост на мерките за подобряване на енергийната ефективност

–    Да се включват по-активно фасилити мениджъри в процесите по дизайн, планиране и проектиране на сградите, така че те да отговарят на високите международни изисквания за управление и поддръжка.

Вашият коментар