От началото на 2014 година фасилити мениджмънт браншът в България  има на разположение три нови професии, включени в Националния класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД). Одобрените от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) длъжности са:

 

– Инженер сграден фонд с код 2142 6023

– Мениджър недвижима собственост с код 2144 5052

– Техник поддръжка на сгради и машини с код 3123 3006

 

Така в НКПД вече има четири професии, отговарящи на нуждите на фасилити мениджмънт бранша в България. Това е втората успешна стъпка на БГФМА в тази посока, след като от 01 януари, 2011 г., в НКПД бе включена професията Фасилити мениджър.

 

Работата по предложенията за нови длъжности  е резултат от  проекта, по който БГФМА участва съвместно с Българска стопанска камара (БСК) – „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“. Повече за проекта можете да намерите на http://www.facility.competencemap.bg/

 

За Българска фасилити мениджмънт асоциация:

 

Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2008 година.Основните цели на на асоциацията са: обединение на физически и юридически лица, осъществяващи дейност в областта на ФМ, развитие на знанията и професионалите качества на фасилити мениджърите, популяризиране и повишаване на престижа на професията на фасилити мениджъра в страната и региона, както и създаване на комуникация и сътрудничество с държавните институции, органите на местната власт и съсловни организации. www.bgfma.bg

 

 

 

Вашият коментар